PRATAP KUMAR PANDA
SURAJ KSHATRI
SANTUN MALLICK
SHAHNAZ BANO
MAINA DEVI
DIPTIRANJAN KANHAR
GOBINDA CHANDRA KANHAR
Parbhu ji
SANJIV KUMAR
Suraj kshatri